Salgs- og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER - 7. november 2017

 

 1. ANVENDELSE OG FORRANG

Enhver leverance fra Tikkurila Danmark A/S (TD) er omfattet af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved skriftlig aftale. Kundens angivelse af særlige vilkår i ordrer m.v. er ikke bindende for TD, medmindre TD skriftligt har accepteret dette.

 

 1. TILBUD OG AFTALE

Aftale mellem kunden og TD anses for indgået ved TD’s skriftlige ordrebekræftelse, eller ved udlevering af eller fremsendelse af varen til kunden. Annullering af en ordre kan kun ske med TD’s skriftlige accept. I tilfælde af annullering skal kunden erstatte TD’s omkostninger og tab forbundet hermed, dog minimum et beløb svarende til 10 % af købesummen.

 

 1. PRISER

Prisen er den på datoen for ordrebekræftelsens dato gældende og er eksklusiv moms, told, afgifter, transportomkostninger og alle øvrige omkostninger, medmindre andet er aftalt. Såfremt der i tiden mellem ordrebekræftelse og levering sker stigninger i råvarepriser, afgifter, skatter m.v., eller andre forhold udenfor TD’s kontrol, er TD berettiget til at forhøje prisen tilsvarende. I tilfælde heraf skal TD meddele kunden dette inden varens afsendelse, hvorefter kunden har 8 dage til at ophæve købet, såfremt den samlede prisstigning udgør 10 % eller mere. Kunder, som har bestilt varer, der afviger fra standardvarer, har ikke denne ret til at ophæve købet.

 

 1. LEVERING

Levering sker på det i ordrebekræftelsen anførte tidspunkt, eller såfremt intet er aftalt, snarest muligt. TD kan kræve udskydelse af leveringstidspunktet, såfremt ordren ændres af kunden, i tilfælde af forsinkelse fra TD’s leverandører samt i tilfælde af force majeure lignende situationer.

Levering sker EX Works fra TD’s adresse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Levering anses således for sket på det tidspunkt, hvor varerne stilles til rådighed for kunden hos TD. TD kan efter aftale og på kundens vegne sørge for afsendelse af varerne og TD vælger i så fald forsendelsesmåden. Forsendelsen foregår for kundens regning og risiko. Kunden bærer risiko for, at der kan skaffes transportlejlighed. Det påhviler kunden for egen regning at tegne eventuel transport- og/eller vareforsikring.

 

 1. EMBALLAGE

Varen forsendes i TD’s standardemballage og forsynes i øvrigt med sådan udvendig emballage, som af TD anses for nødvendig og tilstrækkelig til forsendelse. Emballagen er indeholdt i prisen, medmindre andet er aftalt. Emballage, der er mærket returemballage, tages kun tilbage, når den tilbagesendes DDP (INCOTERMS 2010) til TD’s adresse i tom tilstand, og modtages i ubeskadiget stand. Enhver returnering af emballage sker for kundens regning og risiko.

 

 1. FORSINKELSE

Kunden er alene berettiget til at annullere/ophæve en ordre på grund af forsinkelse, såfremt leveringen forsinkes mere end 30 dage. Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan kunden alene hæve købet for så vidt angår den forsinkede del af leverancen. Forsinkelse kan i intet tilfælde medføre et erstatningsansvar for TD, ligesom TD i intet tilfælde er ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, følgeskader eller lignende indirekte tab, herunder dagbøder som følge af forsinkelse.

 

 1. BETALING

Købesummen er forfalden til betaling i henhold til de på fakturaen anførte betalingsbetingelser. Såfremt intet er anført på fakturaen, forfalder købesummen til betaling på leveringstidspunktet. I tilfælde af forsinket betaling forbeholder TD retten til at opkræve renter og rykkergebyrer. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle krav vedrørende andre leverancer. Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på TD, som ikke er skriftligt anerkendt af TD.

 

 1. EJENDOMSFORBEHOLD

TD forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil hele købesummen, herunder påløbne renter, omkostninger m.v. er betalt.

 

 1. MANGLER, REKLAMATION OG ANSVAR

Kunden skal straks efter modtagelse sørge for at foretage en grundig undersøgelse af leverancen. Ønsker kunden at reklamere over eventuelle mangler, skal kunden reklamere skriftligt overfor TD uden ugrundet ophold. Ved senere reklamation har kunden fortabt sine rettigheder til at reklamere over mangler.

I tilfælde af fejl og mangler er TD berettiget til at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele kunden et forholdsmæssigt afslag fastsat af TD. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

Eventuel omlevering sker uden udgift for kunden, forudsat denne forinden tilbagesender den mangelfulde vare, idet returneringen dog sker for kundens regning og risiko. Kundens returnering af mangelfulde varer skal altid ske efter forudgående aftale med TD.

 

TD er berettiget til at levere indtil 10 % mindre og indtil 10 % mere end den aftalte mængde, uden at leverancen herefter skal betragtes som mangelfuld.

Fejl og mangler ved en leverance berettiger aldrig kunden til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab, følgeskader eller lignende.

 

TD påtager sig ikke ansvar for rådgivning eller anden vejledning, medmindre det udtrykkeligt er aftalt. Kunden skal nøje følge den af TD givne anvisning for leverancens anvendelse og opbevaring, og TD påtager sig ikke ansvaret for fejl og mangler som følge af manglende overholdelse heraf, eller for kundens brug for så vidt angår opnåede resultater m.v. i forbindelse med varens anvendelse.

 

 1. PRODUKTANSVAR

TD’s ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade opstået som følge af mangler eller fejl ved det leverede. TD er således uden ansvar for enhver skade, som kan tilskrives urigtig anvendelse eller usædvanlig brug af varen, herunder dens benyttelse på underlag eller dens udsættelse for påvirkning af fx vejrlig eller fugtighed, hvortil varen ikke er beregnet. Ligeledes er TD uden ethvert ansvar for skade som følge af utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig opbevaring.

Leverandøren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom og/eller løsøre, når leverancen er kommet i kundens varetægt, eller for skade på produkter, der er fremstillet af kunden.

Indtræder der ansvar i medfør af foranstående, omfatter ansvaret dog ikke driftstab, tidstab, avancetab, følgeskader og lignende indirekte tab. Medmindre andet er aftalt, er ansvaret for tingskade endvidere begrænset til 1.000.000 kr.

I den udstrækning TD måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde TD skadesløs i samme omfang, som TD’s ansvar er begrænset efter de i pkt. 10 angivne betingelser. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

 

 1. ANSVARSBEGRÆNSNING

I tillæg til de i afsnit 9 og 10 anførte ansvarsbegrænsninger gælder det endvidere, at erstatningskrav mod TD ikke kan overstige fakturabeløbet på den solgte vare.

 

 1. FORCE MAJEURE

TD er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af leverancer, som skyldes force majeure eller lignende forhold, herunder forhold udenfor TD’s kontrol. Såfremt levering hindres midlertidigt ved force majeure eller lignende forhold, udskydes leveringstiden tilsvarende. Har leveringshindringen stået på i mere end 12 uger, er TD berettiget til at annullere/ophæve den relevante leverance uden, at der kan gøres noget ansvar gældende i den forbindelse.

 

 1. LOVVALG OG VÆRNETING

Alle uoverensstemmelser mellem parterne skal afgøres efter dansk ret, herunder den danske købelov, men med undtagelse af de danske lovvalgsregler. Den internationale købelov (CISG) skal hverken helt eller delvist finde anvendelse. Enhver tvist mellem parterne skal afgøres ved de danske domstole med Retten i Glostrup som værneting i 1. instans.

er blevet tilføjet
er fjernet
dk